Dnes je pondelok, 15.august 2022, meniny má: Marcela
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Ako to vidíme my - ľudia s mentálnym postihnutím v Komárne Vám vyčarujú úsmev na tvári

január 19, 2022 - 09:30
Ľudia s mentálnym postihnutím patria medzi najzraniteľnejšie a najstigmatizovanejšie skupiny. V porovnaní s inými ľuďmi častejšie trpia sociálnym vylúčením, je menej pravdepodobné, že sa im podarí zamestnať sa a že budú žiť samostatne. Aj kvôli týmto faktom je také dôležité vytvárať čo najviac príležitostí, prostredníctvom ktorých sa môžu zapájať do komunity, aby sa aj oni mohli cítiť jej rovnocennými a rešpektovanými členmi. Pripravili krásne video, ktorým približujú ľuďom ich svet a prežívanie v ňom.
Foto: 
Ivett Szegi

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ďalej len „ZPMP KN) bolo založené v roku 1997 ako občianske združenie na podnet rodičov a iných obetavých ľudí ako člen Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Dôvodom vzniku bola potreba zabezpečenia starostlivosti pre deti s postihnutím, ktorá v regióne absentovala. V roku 1998, 1.júla občianske združenie s pomocou miestnych, samosprávnych a štátnych orgánov zriadilo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých (ďalej len „DSS“) pre mentálne postihnuté deti a dospelých, so zameraním na zvýšenú odbornú starostlivosť a dohľad nad ťažko mentálne a telesne postihnutými občanmi. 

Hlavným cieľom ZPMP KN je poskytovanie kvalitných služieb a vytváranie podmienok pre dôstojný a spokojný život prijímateľov sociálnych služieb. Sociálne služby v DSS sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ služby vybral. 

img_0659.jpg

Foto: 
Ivett Szegi

Pozrite si vynikajúci dokument "Ako to vidíme my", ktorý bol natočený v rámci projektu 5. ročník Týždeň kultúry - Na ceste s nami, v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne.

Ako to vidíme my

Medzi najdôležitejšie úlohy v zariadení patrí aktivizácia PSS pre nich najoptimálnejším spôsobom.Kladieme dôraz na individuálny potenciál každého PSS, ktorý sa snažíme rozvíjať. Snažíme sa sprostredkovať prijímateľom  možnosť účasti na aktivitách, ktoré sú súčasťou každodenného života, ako je: starostlivosť o domácnosť, obsluha bežných domácich spotrebičov, príprava jednoduchých jedál,  nakupovanie, sebaobslužné činnosti, cestovanie, nácvik používania pomôcky.  Zameriavame sa na nácvik samostatného pohybu vrátane orientácie vo vnútornom i vonkajšom priestore, na nácvik schopnosti využívať dopravné prostriedky a na nácvik správania sa v rôznych spoločenských situáciách.

Naše zariadenie vytvára pre PSS možnosť rozvoja pracovných zručností so zameraním na 4 okruhy: krajčírska dielňa; tkáčska dielňa; keramická dielňa s pecou na vypaľovanie;  kreatívna dielňa. Rozvoj pracovných zručností nechápeme iba v zmysle vytvárania pracovných návykov, ale aj ako činnosť, ktorá má PSS naučiť aktívnemu tráveniu voľného času. Nejde nám iba o udržiavanie už získaných zručností a návykov, ale aj o rozširovanie ich spektra. Vychádzame z individuálnych potrieb a záujmov jednotlivých prijímateľov, pri zohľadňovaní ich schopností a aktuálneho zdravotného stavu.

Capoeira je veru obľúbeným športom:) Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť PSS hodnotné prežívanie voľného času, ich osobnostné rozvíjanie v oblasti kultúry, nielen v zariadení, ale aj na podujatiach mimo zariadenia. 

Záujmová činnosť je realizovaná hrami, cestovaním, vychádzkami, turistikou, zábavou, súťažami a to formou individuálnou aj skupinovou. S prijímateľmi vrámci kultúrno - záujmovej činnosti nacvičujeme rôzne programy, s ktorými reprezentujeme naše zariadenie na rôznych kultúrnych podujatiach, súťažiach, z ktorých prijímatelia prinášajú pekné ocenenia.

Ďakujeme, že náš svet robíte farebnejším, vnímavejším a prajeme celému zariadeniu veľa lásky a spokojných spoločných chvíľ

- - Inzercia - -